fbpx
Springende Jongen BounceValley

BOUNCE VALLEY
Privacy policy

 1. Algemeen

Deze privacy policy (hierna: “Privacy Policy”) is van toepassing op de persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) die Bounce Valley Group B.V. (hierna: “Bounce Valley”, “wij” of “ons”) in het kader van het aanbieden van haar producten en/of diensten al dan niet via haar website www.bouncevalley.nl (“Website”) verwerkt. Wanneer je onze Website bezoekt, gebruikt maakt van onze dienstverlening en/of met ons een overeenkomst aangaat, ga je akkoord met de onderstaande Privacy Policy.

 

Wij respecteren jouw privacy. De persoonsgegevens die wij over jou verwerken (“Persoonsgegevens”) worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bij onze verwerking van Persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stellen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat je weet wat jouw rechten en plichten zijn.

 

Bounce Valley Group B.V. is gevestigd in en kantoorhoudende te Houten en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 80140971. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld via info@bouncevalley.nl.

 

 1. De verwerking van Persoonsgegevens

Wij kunnen onder meer de volgende (noodzakelijke) Persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Contactgegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, postcode, stad, land, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres;
 • Financiële gegevens, waaronder maar niet beperkt tot jouw bankgegevens;
 • Overige persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot de informatie die je verstrekt in open tekstvelden en de naam / namen en handtekening(en) van wettelijke vertegenwoordigers.

Tevens leggen onze servers automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze Website. Wij bewaren jouw Persoonsgegevens of andere gegevens die jij aan ons al dan niet via de Website vrijgeeft, in beginsel zolang als dat nodig is voor de onderstaande doeleinden of om te voldoen aan onze wettelijke (bewaar)verplichtingen.

 

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts Persoonsgegevens aan ons verstrekken, indien je daarvoor toestemming hebt verkregen van je ouder(s) of je wettelijke vertegenwoordiger(s) die deze Privacy Policy heeft gelezen.

 

 1. Hoe verzamelen wij informatie

Wij kunnen Persoonsgegevens verzamelen doordat jij deze in het kader van de vraag naar een product en/of dienst van Bounce Valley aan ons verstrekt, zoals wanneer je een ticket reserveert, ons contactformulier invult en/of doordat wij op welke wijze dan ook unieke identificatienummers ontvangen van de computer, tablet, smartphone of enig ander elektronisch apparaat met een werkende dataverbinding waarvan jij gebruik maakt.

 

 1. Doeleinden

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot de producten en/of diensten die wij leveren (waaronder online reserveringsaanvragen en afstandsverklaringen);
 • om producten en/of diensten van ons aan te bieden en deze aan te passen aan jouw behoeften en wensen;
 • om met jou in contact te kunnen treden;
 • als je daarvoor je ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven: om je elektronische commerciële boodschappen (nieuwsbrieven) met informatie over onze producten en diensten toe te sturen of je telefonisch te benaderen met informatie over onze producten en diensten;
 • om onze Website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
 • voor het samenstellen van gebruikersstatistieken;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Jouw Persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Wij kunnen voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als verwerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden.

 

 1. Derden

Wij kunnen derden inschakelen bij de uitvoering en/of levering van onze producten en diensten. Voor zover deze derden daarbij jouw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons en hebben wij de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat jouw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Wij verstrekken jouw Persoonsgegevens alleen aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

 1. Beveiliging

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende zou behoren te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

 

 1. Links naar websites van anderen

Onze Website kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

 1. Inzage, correctie en verwijdering

Je kunt ons verzoeken jouw Persoonsgegevens in te zien. Indien de door ons verwerkte Persoonsgegevens onjuistheden bevatten, kun je ons verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je niet meer door ons benaderd wilt worden, laat ons dit dan weten per e-mail via info@bouncevalley.nl.

 

 1. Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan door ons altijd en zonder aankondiging worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Cookies

Beheer cookie toestemming