fbpx
Springende Jongen BounceValley

BOUNCE VALLEY
Algemene Voorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Bounce Valley

Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over je bezoek en aankopen bij Bounce Valley. Neem deze goed door.

 

Artikel 1. Definities

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende

betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene bezoekersvoorwaarden.
 2. Bezoeker: (i) iedere natuurlijke persoon die de gebouwen en/of terreinen van Bounce Valley betreedt, alsook ingeval van een minderjarige, diens ouder of wettelijke vertegenwoordiger en/of (ii) iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enigerlei wijze direct of indirect een Overeenkomst met Bounce Valley sluit.
 3. Groep: 2 (twee) of meer Bezoekers die Bounce Valley in georganiseerd verband bezoeken.
 4. Bounce Valley: Bounce Valley Group B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80140971, de aan haar gelieerde direct en indirecte dochterondernemingen en deelnemingen en franchiseondernemingen die gebruikmaken van het

merk Bounce Valley.

 1. Overeenkomst: iedere overeenkomst met Bounce Valley op grond waarvan Bounce Valley diensten of producten levert aan de Bezoeker.
 2. Toegangsbewijs: een ticket dat de Bezoeker de toegang verschaft tot één van de Bounce Valley airparken tijdens openingstijden.
 3. Website: www.nl.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op (i) ieder bezoek aan een Bounce Valley-vestiging en/of (ii) alle rechtsverhoudingen tussen Bounce Valley en de Bezoeker, waaronder in ieder geval begrepen de Overeenkomst en op alle aanbiedingen en offertes van Bounce Valley.
 2. Deze Algemene Voorwaarden worden ter hand gesteld bij het reserveren van een Toegangsbewijs via de Website van Bounce Valley en zijn tevens verkrijgbaar bij de kassa van iedere Bounce Valley-vestiging. Uitdrukkelijke of stilzwijgende aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden die bij het aangaan van een Overeenkomst of het maken van een reservering worden verstrekt, betekent een acceptatie van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en een akkoordverklaring met de inhoud ervan.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst.
 4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de Overeenkomst, dan is de bepaling in de Overeenkomst leidend. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en het voor de bezoeker beschikbare informatiemateriaal op de Website en in de vestigingen van Bounce Valley, prevaleren de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
 5. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden of inkoopvoorwaarden van de Bezoeker wordt door Bounce Valley uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

Artikel 3. Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van overeenkomsten

 1. Alle door Bounce Valley gedane mededelingen of anderszins verschafte informatie, zoals openingstijden en tarieven, zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen.
 2. Bounce Valley aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Bounce Valley aan de Bezoekers gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie, dan wel voor fouten gemaakt bij de verkoop van Toegangsbewijzen door derden.
 3. Een Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van een aanbod van Bounce Valley door de Bezoeker, tenzij er sprake is van een Overeenkomst die via de website wordt gesloten in welk geval de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat Bounce Valley de Bezoeker een e-mailbevestiging heeft gestuurd.
 4. Een Toegangsbewijs kan aan de kassa van het betreffende airpark worden gekocht of vooraf via de Website worden gereserveerd. Een Toegangsbewijs wordt ongeldig door het enkele verloop van het op het Toegangsbewijs vermelde tijdstip.
 5. Een Toegangsbewijs is persoonsgebonden en alleen geldig voor de Bounce Valley-locatie waarvoor het is uitgegeven. Aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten van Bounce Valley mogen zonder haar toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. Derden kunnen geen rechten ontlenen door Bounce Valley gedane aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

 

Artikel 4. Toegang tot Bounce Valley-airparken

 1. De Bezoeker is uitsluitend op vertoon van een geldig Toegangsbewijs gerechtigd om de ruimte van het op het Toegangsbewijs vermelde Bounce Valley-park te betreden.
 2. Kinderen van 0 tot 4 jaar mogen het Bounce Valley-airpark uitsluitend bezoeken en hebben uitsluitend toegang tot de luchtkussens onder begeleiding van een volwassene. Kinderen van 4 tot 12 jaar mogen het Bounce Valley-airpark uitsluitend bezoeken onder toezicht van een volwassene. Kinderen ouder dan 12 jaar mogen het airpark zonder volwassene bezoeken. Groepen dienen te worden begeleid door ten minste één volwassene.
 3. Ouders/verzorgers en andere begeleiders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de minderjarigen, individuen of Groep(en) die zij begeleiden.
 4. Bounce Valley behoudt zich het recht voor Bezoekers zonder opgave van redenen te weigeren en zij is niet aansprakelijk voor eventuele schade, die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat.

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Bezoeker

 1. De Bezoeker is verplicht zich te allen tijde te houden aan deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Bounce Valley en de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door medewerkers van Bounce Valley en/of andere door Bounce Valley ingeschakelde derde(n).
 2. De Bezoeker dient 15 minuten voor aanvang van de overeengekomen activiteit bij de betreffende Bounce Valley-vestiging aanwezig zijn. Het niet of niet tijdig aanwezig zijn van de Bezoeker of een Groep, geeft Bounce Valley het recht om de Overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden aan te merken als geannuleerd, tenzij dit gelet op de duur van de vertraging niet redelijk is, zulks ter beoordeling van Bounce Valley. In elk geval heeft de Bezoeker of de Groep geen recht op verlenging van de activiteit, noch op het inhalen daarvan op een ander tijdstip.
 3. De Bezoeker is verplicht om vóór aanvang van de activiteiten in het airpark kennis te nemen van de huisregels en veiligheidsvoorschriften zoals kenbaar gemaakt op de Website, de terreinen en in de gebouwen van Bounce Valley. De bezoeker wordt geacht bekend te zijn met de huisregels en veiligheidsvoorschriften voor aanvang van de activiteiten in het airpark.
 4. Indien naar het oordeel van (een medewerker van) Bounce Valley de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of de (gangbare) aanwijzingen en instructies van medewerkers van Bounce Valley en/of andere door Bounce Valley ingeschakelde derde(n), kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Bounce Valley vestiging worden ontzegd. Bounce Valley is dan niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of tot restitutie van het bedrag dat de Bezoeker voor zijn Toegangsbewijs, al dan niet via een derde, heeft voldaan.
 5. Wanneer de Bezoeker herhaaldelijk bepalingen uit de Algemene Voorwaarden, de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of door medewerkers gegeven aanwijzingen en instructie en/of andere door Bounce Valley ingeschakelde derde(n), niet, niet volledig of niet direct opvolgt c.q. overtreedt, kan Bounce Valley de Bezoeker voor bepaalde tijd de toegang tot de Bounce Valley-vestiging(en) ontzeggen.
 6. Het deelnemen aan activiteiten op het airpark is uitsluitend toegestaan voor Bezoekers die in goede gezondheid verkeren. De Bezoeker verklaart dat hij naar beste weten gezond is, in een fysiek goede conditie verkeert en er ook geen ander beletsel bestaat voor veilige deelname aan de activiteiten op het airpark (te denken aan een psychisch / mentale gesteldheid of bijvoorbeeld een zwangerschap dat een beletsel zou kunnen vormen voor veilige deelname aan de activiteiten op het airpark). Bij twijfel over deelname aan de activiteiten, is het de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om daar zelf van af te zien.
 7. Het is de Bezoeker niet toegestaan om deel te nemen aan activiteiten in het airpark onder invloed van drank, drugs of medicijnen.
 8. Het is de Bezoeker niet toegestaan eigen eten of drinken mee te nemen en in de gebouwen van Bounce Valley te nuttigen.
 9. Het is de Bezoeker niet toegestaan om huisdieren of andere dieren mee te nemen naar, of binnen de faciliteiten van, Bounce Valley, met uitzondering van wettelijk erkende assistentiedieren (zoals blindengeleidehonden), mits voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door Bounce Valley.
 10. Ingeval van vernieling, beschadiging, wegmaken, verduistering of diefstal van zaken door de Bezoeker is Bounce Valley gerechtigd (a) de Bezoeker de toegang tot het terrein te ontzeggen, (b) de Bezoeker voor bepaalde tijd een toegangsverbod voor een of meer terreinen op te leggen, (c) aangifte te doen bij de politie, (d) de Bezoeker aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, waaronder doch niet beperkt tot geleden verlies en gederfde winst.

 

Artikel 6 Reservering van Toegangsbewijzen

 1. Toegangsbewijzen kunnen vooraf gereserveerd worden in persoon aan de balie van of telefonisch bij een Bounce Valley-vestiging dan wel schriftelijk via de Website. Een reservering via de Website wordt geacht te zijn gedaan indien de Bezoeker het reserveringsformulier heeft ingevuld en elektronisch aan Bounce Valley heeft gestuurd door middel van het aanklikken van de bevestigingsknop op de Website. Bounce Valley kan nadere voorwaarden verbinden aan een reservering. De Overeenkomst komt tot stand met het aanvaarden van een aanbod van Bounce Valley.
 2. Betaling van bestelde diensten of producten dient te geschieden via een van de betalingsmogelijkheden die van tijd tot tijd worden aangeboden door Bounce Valley.
 3. Overeenkomstig artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het herroepingsrecht niet van toepassing op Overeenkomsten tot het verrichten van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de Overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien en heeft de Bezoeker geen recht op ontbinding van de Overeenkomst. In alle andere gevallen heeft de Bezoeker het recht een Overeenkomst die tot stand is gekomen via de Website te ontbinden gedurende 14 dagen na ontvangst van de e-mailbevestiging van Bounce Valley.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Bounce Valley levert geen producten of diensten op rekening. Betaling geschiedt uiterlijk voorafgaand aan het betreden door de Bezoeker van het betreffende terrein van Bounce Valley.
 2. De Bezoeker dient direct bij het afrekenen de factuur c.q. kassabon en eventuele geldteruggave op juistheid te controleren. Indien de Bezoeker niet direct reclameert, is Bounce Valley niet gehouden de klacht op een later moment nog in behandeling te nemen. Ieder vorderingsrecht van de Bezoeker vervalt, indien niet direct is gereclameerd en niet binnen één jaar na de reclamatie een rechtsvordering is ingesteld.
 3. In alle gevallen, waarin partijen een andere vorm van betaling dan contante betaling zijn overeengekomen, dient betaling door de Bezoeker van de aan Bounce Valley verschuldigde bedragen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur vermelde bankrekening doch uiterlijk voorafgaand aan de toetreding door de Bezoeker van het betreffende terrein van Bounce Valley. Bezoeker heeft geen recht op verrekening, inhouding of opschorting.
 4. Indien een Bezoeker niet binnen de in artikel 7 lid 3 genoemde termijn heeft betaald, is Bezoeker direct in verzuim en is Bounce Valley zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd haar overige rechten vanaf de vervaldag van de factuur gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen en is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Bounce Valley werkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. Indien de Bezoeker een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
 5. Bounce Valley is nooit verplicht tot restitutie van een niet-gebruikt Toegangsbewijs.

 

Artikel 8 Annulering

 • Voor annulering van een Overeenkomst geldt navolgende regeling:
  1. bij annulering tot 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden 50% van de hoofdsom van de Overeenkomst te betalen; en
  2. bij annulering minder dan 48 uur voor de dag van de gereserveerde activiteit is de Bezoeker gehouden de volledig hoofdsom te betalen.
 • Eventuele door Bounce Valley op basis van artikel 8.1 onder a. te restitueren bedragen zullen binnen 14 dagen na de dag van de gereserveerde activiteit door Bounce Valley aan de betreffende Bezoeker gerestitueerd worden.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid van Bounce Valley

 1. Het betreden van de gebouwen en de terreinen van Bounce Valley en het deelnemen aan activiteiten op het airpark is voor rekening en risico van de Bezoeker. De Bezoeker begrijpt en aanvaardt dat het betreden van de gebouwen en de terreinen van Bounce Valley deelname aan de activiteiten op het airpark risico’s meebrengt voor de gezondheid en dat dit schade aan goederen en ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.
 2. Bounce Valley is niet aansprakelijk voor schade van de Bezoeker van welke aard ook, tenzij de schade van de Bezoeker het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Bounce Valley.
 3. Bounce Valley is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de Bezoeker, die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk nakomen van de Overeenkomst door Bounce Valley.
 4. Behoudens in geval van opzet en/of grove schuld is Bounce Valley niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, beschadiging en/of verlies van goederen van de Bezoeker, ook niet in het geval gebruik wordt gemaakt van kluisjes van Bounce Valley. De Bezoeker vrijwaart Bounce Valley van iedere aanspraak ter zake.
 5. Bounce Valley is niet aansprakelijk voor enige schade van de Bezoeker als gevolg van enige daden of omissies van door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van de Opdracht.
 6. De aansprakelijkheid van Bounce Valley is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de som van de Overeenkomst en in elk geval beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Bounce Valley in het betreffende geval uitkeert.
 7. Vorderingsrechten van de Bezoeker uit welke hoofde ook jegens Bounce Valley in verband met een bezoek aan Bounce Valley vervallen in elk geval indien Bezoeker niet onverwijld of, indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het moment waarop de Bezoeker bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten, een rechtsvordering jegens Bounce Valley heeft ingesteld.
 8. De Bezoeker is aansprakelijk voor alle schade die Bounce Valley in verband met een tekortkoming en/of onrechtmatige daad (waaronder begrepen het overtreden van de huisregels en veiligheidsvoorschriften en/of het niet opvolgen van redelijke instructies van medewerkers van de Bounce Valley of door Bounce Valley ingeschakelde derde(n)) van de Bezoeker of bezoekers, die de Bezoeker vergezellen c.q. die onder zijn toezicht Bounce Valley bezoeken.

 

Artikel 10. Klachtenregeling

 1. In geval van klachten is de Bezoeker verplicht zijn klacht onverwijld, of indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, uiterlijk binnen 7 dagen na het verlaten van de Bounce Valley vestiging bij de vestigingsmanager van de betreffende Bounce Valley vestiging te melden.
 2. De Bezoeker en de vestigingsmanager van Bounce Valley zullen naar aanleiding van de klacht in onderling overleg een oplossing voor de klacht proberen te vinden. Indien partijen daar niet in slagen, kan de Bezoeker de klacht binnen 14 dagen na diens bezoek aan Bounce Valley bij de directie van Bounce Valley indienen.

 

Artikel 11. Overmacht

 1. Bounce Valley is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien en zolang Bounce Valley daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan Bounce Valley toegerekend kan worden. Tevens wordt onder overmacht van Bounce Valley verstaan: werkstaking binnen het bedrijf van Bounce Valley en bijzondere omstandigheden of calamiteiten die nakoming van de overeenkomst onmogelijk of onverantwoord maken (waaronder begrepen technische storingen).
 2. Schade van de Bezoeker als gevolg van overmacht anders dan restitutie van of kwijtschelding van de prijs van het gedeelte van de Overeenkomst dat door overmacht is getroffen, komt nooit voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen in de Overeenkomst zijn pas van kracht nadat deze door Bounce Valley schriftelijk zijn vastgelegd en door de Bezoeker schriftelijk zijn bevestigd.
 2. De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van Bounce Valley.
 3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn als gevolg van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de betreffende Overeenkomst.
 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 3 zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.
 5. Bounce Valley behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 6. Deze Algemene voorwaarden en de Overeenkomst worden exclusief beheerst door Nederlands recht.
 7. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.